Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Hedviga, Helvijs, Eda

Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā šeit

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā šeit

Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit

Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošie dokumenti valstī šeit

Skolas iekšējās kārtības noteikumi šeit

Kārtība kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā šeit

Pedagoģiskās padomes kārtība šeit

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit

Attīstības plāns 2016. - 2020.gadam šeit

Izglītojamo apbalvošanas kārtība šeit

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība šeit

Mācību literatūras saraksts pamatskolai šeit

Mācību literatūras saraksts vidusskolai šeit

Skolas darba pašvērtējums 2015 šeit

Skolas darba pašvērtējums 2016 šeit

Skolas darba pašvērtējums 2017 šeit

Skolas darba pašvērtējums 2018 šeit

Skolas darba pašvērtējums 2019 šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi